શ્રી ભચાઉ લોહાણા મહાજનવાડી,
ફુલવાડી એરીયા,ભચાઉ(કચ્છ),
પિન કોડ - ૩૭૦૧૪૦,
ફોન નં - ૦૨૮૩૭ ૨૨૩૩૬૬,
મહેતા જી - ૯૮૨૫૫૩૯૦૦૬